close

Новини

Разлог има карта на контейнерите за разделно събиране на отпадъци

 „ Аз виждам ресурси, а ти ?“- така се нарича проект на ученици от 8, 9, и 10 клас, обучаващи се в профил“ Природни науки“ от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, реализиран в рамките на проекта „Имам решение за моята зелена идея“ на Сдружение „Безопасни детски площадки“, подкрепен в седмото издание на Vivacom Регионален грант. Инициативата се организира с подкрепата на община Разлог и на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините. Жури в състав Катерина Гешева, началник отдел "ОКМДС" – община Разлог, Елена Юрукова, преподавател по биология и ръководител на проекта, Лили Големинова – журналист от радио „София“, Божидар Eмануилов от Фондация „Корен“ и Мая Цанева от сдружението организатор, определи като най-добър измежду три предложения, които три отбора младежи изработиха след обучения от експерти по доброволчество, управление на проекти и комуникации.
Проектът на нашите ученици се отличава с голямо социално въздействие и иновативност. Те обходиха, маркираха и описаха състоянието на всички контейнери за разделно събиране на отпадъци и дрехи в гр. Разлог. Създадоха интерактивна и физическа карта с местоположението на контейнерите. Изработиха брошура с информационен характер за същността и ползите от разделното събиране на отпадъци. Учениците поставиха картата на различни места в града ни, за удобство на жители и гости на гр. Разлог .

Източник: ФБ профил на  СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр.Разлог

Ученици организират фестивал на рециклирането в Ловеч

Ученици от Център за подкрепа и личностно развитие,Ученическо общежитие - гр.Ловеч щe организиратпрез есента фестивал на рециклирането и борса за размяна на дрехи.Това е проектът, който вътрешно жури определи като най-добър измежду трипредложения, които три отбора младежи изработиха след обучения от експерти подоброволчество, управление н проекти и комуникации в рамките на проекта „Имамрешение за моята зелена идея“ на Сдружение „Безопасни детски площадки“,подкрепенв седмото издание на Vivacom Регионален грант. Инициативата се организира сподкрепата на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините.

Учениците предложиха три проекта на журито в състав Диана Димитрова, председател на Акоциация на коменикационниетеспециалисти от общините, ЕлинаДимитрова, преподавател, Божидар Eмануилов от Фондация „Корен“ иМая Цанева от сдружението организатор. „Бързата мода излиза от мода“ включва събитие и кампания за насърчаване на размяна на здравидрехи между учениците като алтернатива на консуматорското поведение и занамаляване на текстилния отпадък. Също така ще се организира и еднодневносъбитие на открито с работилници за създаване на продукти от рециклируемапластмаса, плат, дърво, метал. Втората идея бе за за поставяне на диспенсери за вода на територията наобщежитието, за да се насърчи хидратацията на учениците като здравословен навки се ограничи използването на пластмаса.

Журито отличи като проект с най-голямо социалновъздействие и иновативност „Бързатамода излиза от мода“. Инициативата ще получи бюджет от 600 лв.

Преди да представят своите проекти, учениците преминахапрез 6 онлайн обучения от специалисти в различни области: Зоя Георгиева отСдружение БГ Бъди активен запозна учениците с идеята за разделно събиране ирециклиране. Божидар Емануилов им показа как да използват инструментите наГугъл за създаване на карти. ДианаДимитрова ги подготви как да работят с общината. Габриела Пресолска отВолонтайм им показа как да популяризират своите идеи. Добромира Василева от TexCycle им даде ценнаинформация за рециклирането на текстила. Мария Милкова от SCOOL Media ги въведев света комуникациите. Георги Тодоров, Силвина Фурнаджиева и КрасимираМасларова им дадоха знания как да управляват проекта си.

Учениците от Ловеч щезавършат проекта си до края на септември. Очаквайте новини!

Ученици от Казанлък създават кът за отдих край реката

Ученици от Националноучилище по пластични изкуства и дизайн "Акад. Дечко Узунов" - гр.Казанлък ще изградят зелен и еко кът за отдих край реката в близост доучилището. Това е проектът, който вътрешно жури определи като най-добър измеждутри предложения, които три отбора младежи изработиха след обучения от експертипо доброволчество, управление н проекти и комуникации в рамките на проекта„Имам решение за моята зелена идея“ на Сдружение „Безопасни детски площадки“,подкрепенв седмото издание на Vivacom Регионален грант. Инициативата се организира с подкрепата на общинаКазанлък и на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините.

Учениците предложиха трипроекта на журито в състав, Антоанета Тодорова, Старши експерт „Мониторинг и контрол“ в Отдел „Образование и стратегическо планиране“ на Община Казанлък, Петя Минекова, директор на училището, Лили Големинова –журналист от радио „София“, Божидар и представител на сдружението организатор.

Проектът на ученици от10.клас е за създаване на кът за отдих с палети за градински мебели и гуми закашпи за цветя и растения. Второто предложение е за спортна площадка отрециклируеми материали. А третото за фестивал за рециклиране „Нов живот“.

Журито отличи катопроект с най-голямо социално въздействие къта за отдих. Инициативата ще получибюджет от 600 лв, както и подкрепата на общината. Община Казанлък поеангажимент да съдейства и за осъществяването на другите идеи в рамките напо-големи инициативи.

Преди да представят своите проекти, учениците преминаха през 6 онлайнобучения от специалисти в различни области: Божидар Емануилов им показа как даизползват инструментите на Гугъл за създаване на карти. Диана Димитрова от Асоциациятана специалистите по комуникации в общините ги въведе как да влязат във връзка собщината за общи инициативи. Габриела Пресолска от Волонтайм им показа как дапопуляризират своите идеи. Добромира Василева от TexCycle им даде ценнаинформация за рециклирането на текстила. Мария Милкова от SCOOL Media ги въведев света комуникациите. Георги Тодоров, Силвина Фурнаджиева и КрасимираМасларова им дадоха знания как да управляват проекта си.

Учениците ще завършатпроекта си до края на септември. Очаквайте новини!

Ученици изработват карта на контейнерите за разделно събиране на отпадъци в Разлог


Ученици от СУ"Братя Петър и Иван Каназиреви" - гр. Разлог ще подготвят карта наконтейнерите за разделно събиране на отпадъци в града. Това е проектът, койтовътрешно жури определи като най-добър измежду три предложения, които три отборамладежи изработиха след обучения от експерти по доброволчество, управление нпроекти и комуникации в рамките на проекта „Имам решение за моята зелена идея“ на Сдружение „Безопасни детскиплощадки“, подкрепен в седмото издание на VivacomРегионален грант. Инициативата се организира с подкрепата на община Разлог и на Асоциациятана специалистите по комуникации в общините.

Учениците предложиха три проекта на журито в състав Катерина Гешева, началникотдел "ОКМДС" – община Разлог, Елена Юрукова, преподавател, ЛилиГолеминова – журналист от радио „София“, Божидар Eмануилов от Фондация „Корен“ и Мая Цанева от сдружениетоорганизатор. „Аз виждам ресурси“ е за създаването на онлайн и физическа картана контейнерите за разделно събиране на отпадъци и за събиране на текстил. Тойвключва и кампания за насърчаване на тяхното използване със събитие и синформационни материали. „Промяната започва от нас“ е за засаждане на повечедървета от подходящи видове в града, за да се поддържа въздуха по-чист.Учениците са направили подробно проучване за всички стъпки от посаждането доподдръжката. Третият „Грижа за града“ е инициатива за почистване на местносттаГолак. Младежите планират поетапно почистване със собствени средства и съссъдействието на доброволци.

Журито отличи като проект с най-голямо социално въздействие и иновативност„Виждам ресурси“. Инициативата ще получи бюджет от 600 лв, както и подкрепатана общината. Община Разлог пое ангажимент да привлече младежите и восъществяването на другите идеи в рамките на по-големи инициативи.

Преди да представят своите проекти, учениците преминаха през 6 онлайнобучения от специалисти в различни области: Зоя Георгиева от Сдружение БГ Бъдиактивен запозна учениците с идеята за разделно събиране и рециклиране. БожидарЕмануилов им показа как да използват инструментите на Гугъл за създаване на карти.Катерина Гешева им разказа в стъпки как да влязат във връзка с общината за общиинициативи. Габриела Пресолска от Волонтайм им показа как да популяризиратсвоите идеи.Добромира Василева от TexCycle им даде ценна информация за рециклирането на текстила. Мария Милкова от SCOOL Media ги въведе в светакомуникациите. Георги Тодоров, Силвина Фурнаджиева и Красимира Масларова имдадоха знания как да управляват проекта си.

Учениците от Разлог ще завършат проекта си до края на септември. Очаквайтеновини! 

Виж всички новини