Новини


Разлог има карта на контейнерите за разделно събиране на отпадъци

 „ Аз виждам ресурси, а ти ?“- така се нарича проект на ученици от 8, 9, и 10 клас, обучаващи се в профил“ Природни науки“ от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, реализиран в рамките на проекта „Имам решение за моята зелена идея“ на Сдружение „Безопасни детски площадки“, подкрепен в седмото издание на Vivacom Регионален грант. Инициативата се организира с подкрепата на община Разлог и на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините. Жури в състав Катерина Гешева, началник отдел "ОКМДС" – община Разлог, Елена Юрукова, преподавател по биология и ръководител на проекта, Лили Големинова – журналист от радио „София“, Божидар Eмануилов от Фондация „Корен“ и Мая Цанева от сдружението организатор, определи като най-добър измежду три предложения, които три отбора младежи изработиха след обучения от експерти по доброволчество, управление на проекти и комуникации.
Проектът на нашите ученици се отличава с голямо социално въздействие и иновативност. Те обходиха, маркираха и описаха състоянието на всички контейнери за разделно събиране на отпадъци и дрехи в гр. Разлог. Създадоха интерактивна и физическа карта с местоположението на контейнерите. Изработиха брошура с информационен характер за същността и ползите от разделното събиране на отпадъци. Учениците поставиха картата на различни места в града ни, за удобство на жители и гости на гр. Разлог .

Източник: ФБ профил на  СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр.Разлог

Ученици организират фестивал на рециклирането в Ловеч

Ученици от Център за подкрепа и личностно развитие,Ученическо общежитие - гр.Ловеч щe организиратпрез есента фестивал на рециклирането и борса за размяна на дрехи.Това е проектът, който вътрешно жури определи като най-добър измежду трипредложения, които три отбора младежи изработиха след обучения от експерти подоброволчество, управление н проекти и комуникации в рамките на проекта „Имамрешение за моята зелена идея“ на Сдружение „Безопасни детски площадки“,подкрепенв седмото издание на Vivacom Регионален грант. Инициативата се организира сподкрепата на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините.

Учениците предложиха три проекта на журито в състав Диана Димитрова, председател на Акоциация на коменикационниетеспециалисти от общините, ЕлинаДимитрова, преподавател, Божидар Eмануилов от Фондация „Корен“ иМая Цанева от сдружението организатор. „Бързата мода излиза от мода“ включва събитие и кампания за насърчаване на размяна на здравидрехи между учениците като алтернатива на консуматорското поведение и занамаляване на текстилния отпадък. Също така ще се организира и еднодневносъбитие на открито с работилници за създаване на продукти от рециклируемапластмаса, плат, дърво, метал. Втората идея бе за за поставяне на диспенсери за вода на територията наобщежитието, за да се насърчи хидратацията на учениците като здравословен навки се ограничи използването на пластмаса.

Журито отличи като проект с най-голямо социалновъздействие и иновативност „Бързатамода излиза от мода“. Инициативата ще получи бюджет от 600 лв.

Преди да представят своите проекти, учениците преминахапрез 6 онлайн обучения от специалисти в различни области: Зоя Георгиева отСдружение БГ Бъди активен запозна учениците с идеята за разделно събиране ирециклиране. Божидар Емануилов им показа как да използват инструментите наГугъл за създаване на карти. ДианаДимитрова ги подготви как да работят с общината. Габриела Пресолска отВолонтайм им показа как да популяризират своите идеи. Добромира Василева от TexCycle им даде ценнаинформация за рециклирането на текстила. Мария Милкова от SCOOL Media ги въведев света комуникациите. Георги Тодоров, Силвина Фурнаджиева и КрасимираМасларова им дадоха знания как да управляват проекта си.

Учениците от Ловеч щезавършат проекта си до края на септември. Очаквайте новини!

Ученици от Казанлък създават кът за отдих край реката

Ученици от Националноучилище по пластични изкуства и дизайн "Акад. Дечко Узунов" - гр.Казанлък ще изградят зелен и еко кът за отдих край реката в близост доучилището. Това е проектът, който вътрешно жури определи като най-добър измеждутри предложения, които три отбора младежи изработиха след обучения от експертипо доброволчество, управление н проекти и комуникации в рамките на проекта„Имам решение за моята зелена идея“ на Сдружение „Безопасни детски площадки“,подкрепенв седмото издание на Vivacom Регионален грант. Инициативата се организира с подкрепата на общинаКазанлък и на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините.

Учениците предложиха трипроекта на журито в състав, Антоанета Тодорова, Старши експерт „Мониторинг и контрол“ в Отдел „Образование и стратегическо планиране“ на Община Казанлък, Петя Минекова, директор на училището, Лили Големинова –журналист от радио „София“, Божидар и представител на сдружението организатор.

Проектът на ученици от10.клас е за създаване на кът за отдих с палети за градински мебели и гуми закашпи за цветя и растения. Второто предложение е за спортна площадка отрециклируеми материали. А третото за фестивал за рециклиране „Нов живот“.

Журито отличи катопроект с най-голямо социално въздействие къта за отдих. Инициативата ще получибюджет от 600 лв, както и подкрепата на общината. Община Казанлък поеангажимент да съдейства и за осъществяването на другите идеи в рамките напо-големи инициативи.

Преди да представят своите проекти, учениците преминаха през 6 онлайнобучения от специалисти в различни области: Божидар Емануилов им показа как даизползват инструментите на Гугъл за създаване на карти. Диана Димитрова от Асоциациятана специалистите по комуникации в общините ги въведе как да влязат във връзка собщината за общи инициативи. Габриела Пресолска от Волонтайм им показа как дапопуляризират своите идеи. Добромира Василева от TexCycle им даде ценнаинформация за рециклирането на текстила. Мария Милкова от SCOOL Media ги въведев света комуникациите. Георги Тодоров, Силвина Фурнаджиева и КрасимираМасларова им дадоха знания как да управляват проекта си.

Учениците ще завършатпроекта си до края на септември. Очаквайте новини!

Ученици изработват карта на контейнерите за разделно събиране на отпадъци в Разлог


Ученици от СУ"Братя Петър и Иван Каназиреви" - гр. Разлог ще подготвят карта наконтейнерите за разделно събиране на отпадъци в града. Това е проектът, койтовътрешно жури определи като най-добър измежду три предложения, които три отборамладежи изработиха след обучения от експерти по доброволчество, управление нпроекти и комуникации в рамките на проекта „Имам решение за моята зелена идея“ на Сдружение „Безопасни детскиплощадки“, подкрепен в седмото издание на VivacomРегионален грант. Инициативата се организира с подкрепата на община Разлог и на Асоциациятана специалистите по комуникации в общините.

Учениците предложиха три проекта на журито в състав Катерина Гешева, началникотдел "ОКМДС" – община Разлог, Елена Юрукова, преподавател, ЛилиГолеминова – журналист от радио „София“, Божидар Eмануилов от Фондация „Корен“ и Мая Цанева от сдружениетоорганизатор. „Аз виждам ресурси“ е за създаването на онлайн и физическа картана контейнерите за разделно събиране на отпадъци и за събиране на текстил. Тойвключва и кампания за насърчаване на тяхното използване със събитие и синформационни материали. „Промяната започва от нас“ е за засаждане на повечедървета от подходящи видове в града, за да се поддържа въздуха по-чист.Учениците са направили подробно проучване за всички стъпки от посаждането доподдръжката. Третият „Грижа за града“ е инициатива за почистване на местносттаГолак. Младежите планират поетапно почистване със собствени средства и съссъдействието на доброволци.

Журито отличи като проект с най-голямо социално въздействие и иновативност„Виждам ресурси“. Инициативата ще получи бюджет от 600 лв, както и подкрепатана общината. Община Разлог пое ангажимент да привлече младежите и восъществяването на другите идеи в рамките на по-големи инициативи.

Преди да представят своите проекти, учениците преминаха през 6 онлайнобучения от специалисти в различни области: Зоя Георгиева от Сдружение БГ Бъдиактивен запозна учениците с идеята за разделно събиране и рециклиране. БожидарЕмануилов им показа как да използват инструментите на Гугъл за създаване на карти.Катерина Гешева им разказа в стъпки как да влязат във връзка с общината за общиинициативи. Габриела Пресолска от Волонтайм им показа как да популяризиратсвоите идеи.Добромира Василева от TexCycle им даде ценна информация за рециклирането на текстила. Мария Милкова от SCOOL Media ги въведе в светакомуникациите. Георги Тодоров, Силвина Фурнаджиева и Красимира Масларова имдадоха знания как да управляват проекта си.

Учениците от Разлог ще завършат проекта си до края на септември. Очаквайтеновини! 

Есенно почистване на пространството около читалище "Светлина 1940" в кв. Стрелбище, София

Сдружение "Безопасни детски площадки" ви кани на есенно освежаване на пространството около читалище "Светлина 1940" в кв. Стрелбище, София. Организираме го в партньорство с район "Триадица" и с БГ Бъди активен. Ще почистим тревните площи и площадката, района около читалището, ще боядисаме пейки, ще полеем новите дръвчета и цветя.
Елата с доброто си настроение, ръкавици, ако имате, с четки за боядисване, туби за вода за поливане, метли. Ние ще осигурм основните материали.
При възможност ще съберем за предаване и "Капачки за бъдеще", но ще потвърдим.
Очакваме ви!

Попитай кандидат-кмета!

До 10 септември събираме вашите предложения за традиционния ни Въпросник към кандидат кмета/ общински съветник. Моля те да не са конкретни по град/село/, а свързани с политиките, свързани с градската среда за деца и семейства.
Ето въпросите от миналата кампания:
Какво е бъдещето на пясъчниците?
Какви съоръжения, според Вас, са подходящи за деца над 7-годишна възраст в рамките на площадките за 3-12г.? Как смятате да осигурите по-висока игрова стойност за по-големите деца в групата? Какви адекватни съоръжения за деца над 12 години ще осигурите?
Как смятате да поощрите спорта и движението на децата? Предвиждате ли изграждането на спортни зали и съоръжения във всеки квартал?
Кой планирате да отговаря за състоянието на площадките във Вашия град/село/район? Какъв максимален срок бихте дали за текущ ремонт на площадка, при подаден сигнал?
Смятате ли, че трябва да има чешми до детските площадки?
Планирате ли да поставят кошчета за разделно изхвърляне на отпадъците на всяка площадка?
Какво ще правите със старите, но здрави съоръжения за игра?
Ще отворите ли училищните дворове за спорт и срещи на местната общност и как ще подсигурите устойчивостта на тази инициатива?
Как ще включите децата и младежите във взимнето на решения за градската среда? Как ще подкрепите доброволчеството на общността?
Моля, пишете ни в коментар или по е-поща на адрес: safeplaygrounds.sofia@gmail.com

Ваканциада – рожден ден без отпадъци на Сдружение „Безопасни детски площадки“ на 2 юли

Сдружение „Безопасни детски площадки“ отбелязва 7-мия си рожден ден с празник за децата исемействата на открито в парка на София Тех Парк. Ваканциада на 2юли, неделя, 10-16 часа, бъдепървото в София събитие без отпадъци,което е подкрепено от BG Бъди Активен, в партньорствосъс София Тех Парк.

Какво да очаквате:

Спорт за всички на открито! Ръгби, скаутско приключение, бразилско джу-джицу и бокс,лека атлетика и фитнес за деца, катерене са част от спортните ни предложения задецата. С всички спортни събития се присъединяваме към инициативата Спорт#БезОтпадъци насдружение BG Бъди активен.

Ще има готварска и арт работилници.

Книговище отново ще нипокажат колко е забавно да четем заедно,ще разберем как да учим история лесно и бързо с игра и с викторини, ще има ироботи. Ще си поговорим как да бъдем в безопасност онлайн. Ще ви покажем и първите в България тетрадки за многократнаупотреба, които се рециклират.

За да не сме гладни, щесе погрижим да имаме полезни лакомства ибезвредни близалки. Родителите ще съберат сили за повече игри с децата с хранителнидобавки, ще научат повече за рибеното масло.

В парка ще бъде поставенШишеяд– голяма метална конструкция с формата на бутилката, в която ще събирамепластмасови шишета до 3 л,задължително компресирани (смачкани), което след това ще се рециклират. Споставения Шишеяд, се присъединяваме към кампанията на сдружение „BG Бъдиактивен“ - “Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“, която се осъществява сфинансовата подкрепа на Фондация „Кока Кола". Идеята е част от програматана сдружението „Място България“.

И тъй като сме рожденици,ще има и подаръци…за децата! Ние ви каним да подкрепите три каузи, свързани с децата, като подарък към нас:) - залечението на Радост, заповече терапии с коне на деца сувреждания и в полза на организация, която предоставя закрила на жертви на домашно насилие. Ще можете да закупите за добрата кауза ръчноизработени играчки и предмети, както и куп полезни неща за дома и децата.

Фондация "Можемзаедно"                      

Фондация"П.УЛ.С" - Помощсега за пострадали от домашно насилие (platformata.bg)

Да се обединим за Радост - Дасе обединим за Радост (pavelandreev.bg)

Вижте пълнатапрограма на събитието във ФБ страницата на Сдружение „Безопасни детски площадки“ и във ФБ събитиетона Ваканциада.

Благодарим за подкрепатана нашите партньори и съучастници: София Тех Парк, БГ Бъди Активен и Място България, Радио София, Code Health TV, Книговище, Организация на българските скаути, 2Sport4Life, AncestralSuperfoods, Dental Lolliipop, Барабар, RealFood, Центърза безопасен интернет, Малкиятготвач, Боен Клуб Левски София, ClimbAcademy, Гамифино, Тupperware, Active kids, Катерица, HistoryTeacher, Ескрео, MindHub Coding School | Logiscool, Хелен Дорон., Интернационално частно училище с ДетскаГрадина, Ръгби клуб „Диви котки“.

За допълнителна информация пишете на Мая Цанева, email:safeplaygrounds.sofia@gmail.com, тел. 0885050729.

Снимки: Сдружение„Безопасни детски площадки“

 

Ваканциада на 17 юни подкрепя 3 каузи за децата

Ваканциада на 17 юни подкрепя 3 каузи за децата

Сдружение „Безопасни детски площадки“ отбелязва 7-мия си рожден ден с празник за децата исемействата на открито в парка на СофияТех Парк - Ваканциада на 17 юни,събота, 10-16 часа. Участниците в спортния празник  - над 25 организации, всички посетители щемогат да подкрепят три каузи, свързани сблагополучието на децата в България. Те са за лечението на Радост, която страда от онкологично заболяване, заповече терапии с коне за деца сувреждания и в полза на организация, която предоставя закрила на жертви на домашно насилие. На място ще има представители и натрите инициативи, както и ще има базар на ръчно изработени играчки и предмети вполза на каузите.

Ето и самите каузи:

Фондация"Можем заедно" в подкрепа на конна база „Ахил“, в която се организира терапии с коне за деца сувреждания. Кампанията „Да спасим конна база „Ахил“ е в подкрепа назакупуването на парцела, на който е изградена конната база и за запазване натерапевтичния център. Възползвайте се от благотворителен базар и професионалнафотосесия от фотографа Анна Йончева. Цената на фотосесията е 50 лв.

Фондация "П.УЛ.С" - Помощ сега за пострадали от домашнонасилие (platformata.bg) . Поддържа Кризисния център за жени, преживели насилие в Перник. Ще можете данаучите повече за борбата с домашното насилие, да си купите плетени играчки, сапуни,феи, лалета, свещи и други в полза на каузата.

Да се обединим за Радост - Дасе обединим за Радост (pavelandreev.bg) е вполза на 15-годишната Радост Жечкова.Тя учи в Национална търговско-банкова гимназия в София. Страда от Сарком наЮинг.

Четвъртата кауза насъбитието е свързана с насърчаване нарециклирането и за по-чиста България. Ваканциада е първотов София голямо спортно събитиебез отпадъци, подкрепеноот BGБъди Активен, в партньорствосъс София Тех Парк. То е част от инициативата Спорт#БезОтпадъци насдружението. В парка ще бъде поставен и Шишеяд – голяма метална конструкцияс формата на бутилката, в която ще събираме пластмасови шишета до 3 л, задължително компресирани (смачкани), което след товаще се рециклират. Това е част кампанията на сдружение „BG Бъди активен“ -“Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“, която се осъществява с финансоватаподкрепа на Фондация „Кока Кола". Идеята е част от програмата на „МястоБългария“.

Ето и акценти от спортните акценти от събитието: Ръгби,скаутско приключение, бразилско джу-джицу и бокс, Боче, голф, лека атлетика ифитнес за деца, ходене по въже, катерене, стрелба с лък са част от спортните нипредложения за децата. Очакват ви и предизвикателства за ума, вкусни изкушения,среща с експерти по безопасен интернет, възможност за умни покупки. Вижте пълнатапрограма на събитието във ФБ страницата на Сдружение „Безопасни детски площадки“ и във ФБ събитиетона Ваканциада.

Благодарим за подкрепатана нашите партньори и съучастници: София Тех Парк, БГ Бъди Активен и Място България, Радио София, Code Health TV, Книговище, Организация на българските скаути, 2Sport4Life, AncestralSuperfoods, Dental Lolliipop, Барабар, RealFood, Центърза безопасен интернет, Малкиятготвач, Боен Клуб Левски София, ClimbAcademy, Offlinekids, Гамифино, Тupperware, Active kids, РайонМладост, Катерица, HistoryTeacher, Ескрео, Неделно училище към храм „Рождество Христово“, Асоциация за развитие на българския спорт и приятели, MindHubCoding School | MindHub - София Слатина (София), Logiscool Младост и Слатина, Техарт, Хелен Дорон Слатина.

20+ организации и клубове очакват децата на Ваканциада на 17 юни в София Тех Парк


Сдружение „Безопасни детски площадки“ отбелязва 7-мия си рожден ден с празник за децата исемействата на открито в парка на София Тех Парк. Ваканциада на 17 юни, събота, 10-16 часа. С този голямпразник за малки и големи ще отбележимсвоя рожден ден и още по-важно: началото на ваканцията! Това ще бъде първото в София събитие без отпадъци,което е подкрепено от БГ Бъди Активен, в партньорствосъс София Тех Парк.

Спорт за всички и на открито! Ръгби, скаутско приключение, бразилско джу-джицу и бокс,лека атлетика и фитнес за деца, ходене по въже, катерене, стрелба с лък са частот спортните ни предложения за децата.

Ще има и готварска и арт работилници, Книговищеотново ще ни покажат колко е забавно дачетем заедно, ще разберем как да учим история лесно и бързо с игра и свикторини, ще има и роботи. Ще си поговорим как да бъдем в безопасност онлайн.Ще ви покажем и първите в Българиятетрадки за многократна употреба, които се рециклират.

Елате и вижте наживо как се прави радио предаване с нашитепартньори от Радио София.

За да не сме гладни, щесе погрижим да имаме полезни лакомства ибезвредни близалки, вкусотии с киви, ще научим от първа ръка защо е важнода приемаме рибено масло, как колагенът поддържа спортуващите силни. Район„Младост“ ще представи интересни предложения за децата от района презваканцията.

В парка ще бъде поставенШишеяд– голяма метална конструкция с формата на бутилката, в която ще събирамепластмасови шишета до 3 л,задължително компресирани (смачкани), което след това ще се рециклират. Споставения Шишеяд, се присъединяваме към кампанията на сдружение „BG Бъди активен“- “Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“, която се осъществява с финансоватаподкрепа на Фондация „Кока Кола". Идеята е част от програмата насдружението „Място България“.

И тъй като смерожденици, ще има и подаръци…за вас! Ние ви каним да подкрепите три каузи, свързани с децата, като подарък къмнас:) - за лечението на Радост, заповече съоръжения за игра за деца с увреждания и в полза на организация, коятопредоставя защита на жертви на домашно насилие. Ще можете да закупите за добрата кауза ръчноизработени играчки и предмети, както и куп полезни неща за дома и децата.

Фондация "Можемзаедно"                      

Фондация"П.УЛ.С" - Помощсега за пострадали от домашно насилие (platformata.bg)

Да се обединим за Радост - Дасе обединим за Радост (pavelandreev.bg)

В онлайн събитието ще има форма за записване в различните формати  на място. Тъй като няма да се справим сами,търсим и доброволци. Ще се радваме да се включите.

Благодарим за подкрепатана нашите партньори и съучастници: София Тех Парк, БГ Бъди Активен и Място България, Радио София, Code Health TV, Книговище, Организация на българските скаути, 2Sport4Life, AncestralSuperfoods, Dental Lolliipop, Барабар, RealFood, Центърза безопасен интернет, Малкиятготвач, Боен Клуб Левски София, ClimbAcademy, Offlinekids, Гамифино, Тupperware, Active kids, РайонМладост, Катерица, HistoryTeacher, Ескрео, Неделно училище към храм „Рождество Христово“, Асоциация за развитие на българския спорт и приятели, Logiscool Младост, Техарт, Ръгби клуб „Дивите котки“, Хелен Дорон Слатина.

Очакваме ви на Фамилатлон на 3 юни!

Елате на щанда на Сдружение "Безопасни детски площадки" на Фамилатлон на Голямата поляна в Южен парк в София на 3 юни - https://www.facebook.com/famillathlonbulgaria/! Предизвикваме ви на нашите нови игри "И децата го могат!" - който спечели, ще получи награда! 
Забавлявайте се и с нашите игри  с подръчни материали - "Рециклирани игри". Ние сме на ваше разположение за наръчници и за въпроси, свързани с безопасността на децата в града.

Ваканциада отбелязва 7-мия ни рожден ден!

Заповядайте на "Ваканциада: 7 години Сдружение „Безопасни детски площадки“ - https://www.facebook.com/events/730106888813639. На 17 юни, 10-16 часа, в парка на София Тех Парк организираме голям празник за деца и родители, с който да отбележим своя рожден ден и още по-важно: началото но ваканцията! Това ще бъде първото в София спортно събитие без отпадъци, което е подкрепено от БГ Бъди Активен и се организира в партньорство със София Тех Парк.
Неправителствени, образователни оргонизации, спортни клубове ще покажат интересна практика или дейност на открито, да споделят опит. Ще можете да изберете и полезни и вкусни предложения за дългите летни дни в игри! Нашата цел е да дадем възможност на посетителите да изберат активния и зелен живот за себе си и семейството си, да използват повече публичната среда и природата за забавления през ваканцията.
Събитието цели да е без отпадъци, така че ще се стараем да генерираме по-малко отпадъци, и да оставим парка в същото безупречно състояние.
Очаквайте скоро кои са нашите други партньори и кой ще участва!

Излиза първият в Пловдив Наръчник на активния гражданин

Наръчникът„Бъди активен в Пловдив“ дебютира на Фестивала „Академия за родители“ на 20 майна Младежкия хълм, Plovdiv Stage Park.

 

Сдружение„Безопасни детски площадки“ представя наръчник с контакти и телефони, на коитогражданите на Пловдив могат да подават сигнали при нередности на площадката заигра, вандализъм, домашно насилие, онлайн тормоз. Наръчникът популяризира публичниканали за връзка с институции и организации в града – общината и районнитеадминистрации, Държавна агенция за закрила на детето и др.

Товае първият подобен проект, който включва възможностите за гражданска активност вПловдив. Сдружението има опит с подобни наръчници в София.

Наръчникътв джобен формат ще направи своя дебют на хартия на Фестивала „Академияза родители“ на 20 май, който ще се състои на Младежкия хълм в Пловдив, PlovdivStage Park. Справочникът ще е наличен и на сайта на сдружението, както и впрофилите му в социалните медии.

„С тозипроект цели да подпомогнем пловдивчани, които споделят отговорността забезопасността на децата в деца, както и за състоянието на публичната среда.Надяваме се, че всеки, който търси начин за стигне до отговорните институции,или има нужда от помощ при инцидент, жертва е на насилие, ще се възползва отресурса“, заяви Мая Цанева, председател на организацията.

Табели в Слатина, Люлин и Витоша в София помагат на гражданите да подават сигнали

Информационни табели встоличните райони Слатина, Люлин и Витоша, ще упътват гражданите към кого да сеобърнат при различни проблеми и инциденти в града, при домашно насилие, онлайнтормоз, да сигнализират при изчезнали хора. Поставянето на табелите е в рамкитена проекта „Разбери как можеш“ на Сдружение „Безопасни детски площадки“,финансиран по програма „Социални иновации“ на Столична община, осъществен сподкрепата на район „Слатина“, район „Витоша“, район „Люлин“ и СДВР.

Табелите в район„Люлин“ са разположени в парк "Западна порта" и парк"Люлин-център". В район „Витоша“ ги търсете в кв.Павлово (спортнатаплощадка на ул. "Казбек") и в кв. Княжево (при последната спирка на трамвай №5).В Слатина ще ги намерите в кв. Христо Ботев (ул. „511-та“ 22)и в кв. Гео Милев (ул. „Шипченски проход“№43А).

Те са съгласувани срайонните администрации и със СДВР, така че да съдържат актуални контакти забърза реакция при престъпления и нередности в градска и семейна среда, връзкасъс съответното РПУ и община. Те ще помогнат на гражданите да реагиратнавременно при нарушения на обществения ред, домашно насилие, при престъпленияонлайн, да влязат в контакт с общината, ако имат въпроси и предложения. Натабелите има и QR код за сваляне на информацията.

Тези райони са избрани,защото покриват част от територията на РПУ-1, РПУ-6 и РПУ-9, съответно в районСлатина, Витоша и Люлин. Възоснова на статистика на МВР за 2021 г. това сатрите райони на територията на гр. София с най-висока степен на престъплениякато грабежи, вандализъм, кражби на коли, престъпления спрямо личността,домашно насилие и т.н.

Кметове изаместник-кметовете на районите се срещнаха с граждани и представихаинициативата. Ученици от 3 училища получиха възможност да зададат въпроси,които ги вълнуват за техния град. Най-често това са липса на площадки за спорти за игра, за бърз транспорт, за мръсни улици и др. Те ще получат плакати инаръчници, които съдържат най-важното, за да бъдат подготвени да подаватсигнали или да участват в промяната към по-добро с предложения. Можете данамерите наръчниците и в съответните общини.

Последни дни за участие в кампанията „Децата питат кмета“!

До 1 ноември Сдружение"Безопасни детски площадки" събира въпроси на деца и младежи до 18 г.в кампанията "Децата питат кмета!". Ето линк към анкетата: https://bit.ly/3fguuOX

Ученици от цяла Българиязададоха очаквани и неудобни въпроси на кметовете на родните им места. Сред тяхса: „Какво работи кметът? Защо не се прилагат повече усилия за опазване наоколната среда? Повече кофи за разделно събиране?

Защо се строи на детски площадкиили игрища? Защо вместо площадка от лего на пазар "Сребърна", кв.Хладилника ще се строи блок и тати ще се изнервя, защото няма къде дапаркира?"

През ноември ще обобщим 6-тенай-популярни въпроса от деца към представители на местната власт - кметове нанаселените места, райони, общински съветници към градовете, от които идват. Щезададем въпросите към тях по имейл и чрез медиите. Конкретни казуси ще изпратимс молба за отговор.

Кметове и общинскисъветници вече изявиха желание да се срещнат наживо с децата и младежите.

Затова, ако си на възрастмежду 8 и 18 години, имаш възможност да зададеш въпрос на кмета на твоетонаселено място. Попитай го/я всичко - от това какво работи, до това как взимарешения, какво го/я мотивира и какви планове има за развитие на региона. Можешда потърсиш и обратна връзка по конкретен проблем. Няма забранени теми! Търсимтвоето мнение и се интересуваме от всичко, което вълнува ТЕБ!

Бъди активен, бъди честенза това какво искаш да се подобри и участвай! Твоят град и твоето населеномясто имат нужда от теб! А няма по-силен глас от този на младите.

Ето и линк към анкетата. Попитай кмета! (google.com)

Партньори по инициативата: СтолицаБГ, БНР Радио София, Национална мрежа за децата, Книговище, Майко Мила,Списание We matter, БГ Бъди активен, Учи БГ, Darik.bg, Жената днес, Царскипищови, Prepodavame.bg.

 

Прекрасен Park(ing) Day for Fitness в Стрелбище - 24 септември

Днес беше страхотен ден! Благодарим на деца и родители, които избраха нашия @Park(ing) Day for Fitness! Ти и ние имахме възможност да се раздвижим с екипа на 2sport4life, които увлякоха близо 50 малчугани от 5 г. до 12 г. и родителите им за динамична загрявка. След това това имаше много за правене: тренировка с младежите от Клуб по бейзбол и софтбол "Юнак" и мач между отборите на кв. Стрелбище и кв.Иван Вазов с подготовката и под съдийството на Футболен клуб Левски-Раковски. Честито на победителите от квартал Стрелбище! Малчуганите взеха и своите първи уроци по ментална математика от Алекс от SmartyKids Sofia Lozenets-Strelbishte ментална аритметика.
С нас беше и общинският съветник Симеон Колев, който говори с родители и деца за това как работи общината и колко е важно да се чуваме взаимно. С откритата ни приемна с негово участие дадохме начало в рана среда на кампанията ни Децата питат кмета.
Кметът на Столична община- район "Триадица" Димитър Божилов и заместник-кметът Руслан Баджеков участваха в обучение на деца по пътна безопасност и говориха с граждани.
Превзехме и улицата, на която разположихме и първите ни Рециклирани игри. Малки и големи играха на кегли с пластмасови бутилки, целеха консервени кутии с кестени, премерихи сили на мемори игри.
Манастирски ябълки, сладко грозде и банани от магазина на Радост освежиха участниците в спортния празник. Айряни "Наслада" заситиха спортистите. Благодарение на приятелите ни от BG Бъди активен и Място България разказахме на всички а нашата мисия за повече игри и спорт на открито, за по-достъпна и разнообразна среда за децата в града.
Благодарности на медийните ни партньори Code Health TV и БНР - Радио София.

Бейзбол, футбол, кондиционна тренировка, рециклирани игри на Park(ing) Day for Fitness в София на 17 септември

Вълнуваме се за първия ни Park(ing) Day for Fitness в София: Играем и спортуваме на открито в кв. Стрелбище! На 17 септември, от 10 до 16 часа ви чакаме пред читалище Светлина 1940  – ул. Тулча 17, и на улицата (ул. Роженски проход между ул. Тулча и ул. Руен) пред него, която ще затворим за един ден!

Ето какво ще ви предложим заедно с нашите приятели и съмишленици от BG Бъди активен, Място България и район Триадица.

Припомняме, че от 10:00 до 16:00 часа на 17.09.2022 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Роженски проход“ между ул. „Руен“ и ул. „Тулча“ във връзка със събитието.

Ето и подробна програма на събитието: 

- Функционална и семейна тренировка за деца и родители и Кондиционна тренировка за младежи с 2sport4life от 10 часа. Екипът на Кирил Райков е подготвил функционални тренировки за деца - Детето Чудо за хлапетата на 5-12 години.- Кондиционна тренировка ще тества силовата ни издръжливост и други двигателните качества. Подходяща възраст 14+.  Семейната тренировка Детето Чудо, Мама и Тати е под формата на състезателни игри с много забавление. Минимална възраст на децата 5 години.

- Гоооол! Кой ще е героят на мача с Футболен клуб Левски-Раковски? Тренировката започва в 10,30 часа!

- Демонстрация и тренировка за деца по айкидо с Aikido for peace HANNA от 11 часа;

- Обучение по пътна безопасност от 12 часа с представител на район „Триадица“. 

 - Първата ни приемна на открито и наживо с общинския съветник, радиоводещ и автор на книги Симеон Колев. В 14 часа той ще отговаря на въпроси на деца и младежи за тяхната визия за района, града, идеи, проблеми...@Кампания Децата питат кмета -https://www.facebook.com/events/464054328930395 е в разгара си и чакаме въпроси!

И още:

- Игра и тренировка по бейзбол с Клуб по бейзбол и софтбол Юнак. Клубът отбелязва своята 30-годишнина тази година и е готов да ви зареди със страст към тези спортове.

- Търсене на съкровища навън със SmartyKids Sofia Lozenets-Strelbishte ментална аритметика. Подгответе си телефоните за сканиране на QR кодове в разгадаване на загадки и търсене на награди. 

- Рециклирани игри на открито със Сдружение Безопасни детски площадки – дама, мемори игри, боулинг, игра на думи и още на ул. „Роженски проход“;

- Благотворителен пазар в полза на каузата на Можем Заедно / Together We Can Foundation за подкрепа на деца в нерадностойно положение. Вземете първата по рода си фотокнига „Да се запознаем с „различните“ деца на България“, която се разпространява безплатно в училища, детски градини, читалища и др.;

- Едночасово изнесено радио студио на открито и наживо на БНР - Радио София;

- Игри с Детски стени за катерене - Катерица ! Зелените площи и дърветата ще се превърнат в място за катерене , за игри с дървените конструкции на Мартин.

- В медийно партньорство с Code Health TV ;

Ще има плодове и зеленчуци - безплатно прясна и полезна храна за енергия на малки и големи! Вода и айрян за по-добра хидратация на участниците от Жълтуша!

Ще разкажем за идеята на кампанията Park(ing) Day for Fitness и ще споделим радостта от активния живот на открито.

Ще почистим след себе си разделно, за да оставим само хубавите спомени от нашия празник!

Park(ing) Day for Fitness is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.


ФБ събитие: Park(ing) Day for Fitness в София: Играем и спортуваме на открито в кв. Стрелбище - https://www.facebook.com/events/631899561822804/

Рециклирани игри на Фамилатлон 2022

Очакваме ви на 3 септември, от 10 до 16 часа, на любимия ни Фамилатлон 2022 с първите Рециклирани игри на Фамилатлон 2022! 

Eто какво ви очаква на нашата поляна в Южен парк II!

Имаме боулинг, скрабъл, игра с мемори карти, стрелбище с тенекиени кутии, ски, "развален телефон", изработен от картон, пластмаса и метал - отпадъчни и рециклируеми материали! BG Бъди активен ни партнират в това начинание и ние с ножици, спрей, флумастри изработихме игрите.

Очакваме децата и младежите от 8 до 18 години да ни оставят своите въпроси в кампанията Децата питат кмета! Родители, елате и вие, за да ви разкажем защо е важно децата да знаят своите права и възможности като граждани!

След 12,30 часа, на три сесии Васил Казаков, експерт по пътна безопасност, ще покаже на децата как да се движат безопасно в града. Запишете се тук: https://bit.ly/3AvYXk0А 

А преди това.....чакаме всички малки пешеходци, велопедисти, кънкьори да направим заедно макет на улица, коли и т.н. на обучението. Кашонвилът ни "Деца, улици, автомобили!" има нужда от бъдещи архитекти, урбанисти, строители. Носете си кашоните, бутилките, кутииите!

Очакваме ви с нетърпение.